Diakoptics (ThoughtStorms)

New word of the day : https://en.wikipedia.org/wiki/Diakoptics